Rename .glsl to .vert/.frag.
[movit] / identity.frag
2012-10-02 Steinar H. GundersonRename .glsl to .vert/.frag.